Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Baner UE
Jesteś na: Strona główna Ogłoszenia Regulamin

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 127/2021

Wójta Gminy Celestynów

z dnia 8 września 2021r .

 

 

Regulaminu korzystania z Portalu Inwestycyjnego Gminy Celestynów.

I. Podstawowe definicje

 1. Portal Inwestycyjny - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w ramach Gminnego Systemu Komunikacji Online prowadzonego przez Gminę Celestynów, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Portalu Inwestycyjnego.
 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa Portalu Inwestycyjnego, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część Portalu Inwestycyjnego dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań  w ramach Portalu Inwestycyjnego
 5. Administrator – podmiot zarządzający Portalem Inwestycyjnym, którym jest Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, udostępniająca Użytkownikom zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Portalu Inwestycyjnego, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Portalu Inwestycyjnego, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Profil Zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski  w elektronicznych systemach administracji.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Inwestycyjnego, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych przez Portal Inwestycyjny jest zalogowanie się. Zalogować się można Standardowo po rejestracji konta na Portalu Inwestycyjnym lub alternatywnie Profilem Zaufanym
 2. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
 3. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników  i sporach powstałych między Użytkownikami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 7. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich  w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w Portalu Inwestycyjnym jest bezpłatne.
 2. Zalogowany Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Portalu Inwestycyjnego może dodawać ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji, usunięcia, zamknięcia lub przywrócenia.
 3. Ogłoszenie ważne jest przez okres  wskazany przez  Użytkownika jednak nie dłużej niż 90 dni w wybranej kategorii lub podkategorii.
 4. Po okresie 90 dni od zamieszczenia, ogłoszenie może zostać usunięte albo wyświetlane  w formie archiwalnej.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza w danej kategorii ogłoszenia.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 7. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 8. Użytkownik może posiadać łącznie 20 aktywnych Ogłoszeń opublikowanych jednocześnie w ramach Portalu Inwestycyjnego,
 9. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

1)      Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;

2)      Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;

3)      Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;

4)      Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy,

5)      Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;

6)      Napisane są w języku innym niż polski;

7)      Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;

8)      Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;

9)      Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;

10)  Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne;

11)  Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

 

 

 1. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:

1)      Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;

2)      Materiałów erotycznych i pornograficznych;

3)      Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;

4)      Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej

5)      Gadżetów i produktów erotycznych;

6)      Środków farmakologicznych;

7)      Narkotyków i substancji psychotropowych;

8)      Konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych;

9)      Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;

10)  Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;

11)  Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;

12)  Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;

13)  Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

14)  Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);

15)  Usług, reklam oraz produktów związanych z miłosnymi rytuałami, horoskopami, znakami zodiaku, miłosnymi eliksirami, zaklęciami oraz parapsychologią.

 1. Naruszenie  ust  10 i 11 daje prawo Administratorowi Portalu Inwestycyjnego do usunięcia ogłoszenia.

IX. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia  i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Portalu Inwestycyjnego
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających  z Portalu Inwestycyjnego w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.

 

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia kont i ogłoszeń, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści ogłoszenia (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. w przypadku zakończenia działalności lub zawieszenia  Portalu Inwestycyjnego,
  6. w przypadku awarii technicznej portalu lub wyczerpania zasobów sprzętowych Urzędu Gminy Celestynów,
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Portalu Inwestycyjnego Użytkownikowi w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Portalu Inwestycyjnym, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Portalu Inwestycyjnego Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Portalu Inwestycyjnego mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.